Welkom bij Udea

Start uw bestelling door een afdeling te kiezen.

VOLGENDE
1/4
Assortiment

Zoeken naar gezonde producten

U kunt een lijst maken

VOLGENDE
2/4

Dit is uw boodschappenlijstje en winkelmandje

Hier wordt uw bestelling verzameld en rond u het bestelproces af.

VOLGENDE
3/4
Assortiment

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN UDEA BV

Artikel 1 - Algemeen
1.1 Tenzij anders door partijen schriftelijk is overeengekomen, zijn op iedere overeenkomst tussen Udea BV en opdrachtgever, ongeacht of de strekking van die overeenkomst de levering van goederen en/of diensten en/of andere prestaties, is deze "algemene voorwaarden" van toepassing.

Artikel 2 - Aanbiedingen
2.1 Aanbiedingen in welke vorm dan ook zijn vrijblijvend, tenzij daarbij uitdrukkelijk en schriftelijk het tegendeel is bepaald.
2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment van de aanvaarding van een aanbod door een koper, een en ander op in de branche gebruikelijke wijze.
2.3 Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

Artikel 3 - Overeenkomst
3.1 Overeenkomsten komen tot stand middels opdrachtbevestiging. Deze wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.2 Eventueel later gemaakte afspraken of wijzigingen zijn slechts bindend wanneer door ons schriftelijk bevestigd.
3.3 Voor transacties waarvoor naar aard en/of omvang geen opdrachtbe vestiging is opgemaakt, geldt de factuur als opdrachtbevestiging.

Artikel 4 - Omvang en Aard van de Overeenkomst
4.1 Voor de omvang en de aard van de overeenkomst is de opdracht bevestiging van Udea BV bindend.
4.2 De overeenkomst omvat alleen de levering van die goederen en/of diensten, die daarin zijngespecificeerd.

Artikel 5 - Ontbinding van de Overeenkomst
5.1 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting hem door de overeenkomst opgelegd of in geval van surséance van betaling, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de opdrachtgever, zal hij geacht worden van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Udea BV het recht om zonder sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de met opdrachtgever gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Udea BV tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn.
5.2 Udea BV heeft, wanneer de overeenkomst op de voet van artikel 5.1 of door de rechter wordt ontbonden, recht op volledige schadevergoeding.
5.3 In de in artikel 5.1 bedoelde gevallen kan Udea BV ook de uitvoering van de overeenkomst opschorten en direct volledige betaling vorderen van al hetgeen de opdrachtgever ingevolge de overeenkomst verschuldigd is of zou worden. Hiernaast heeft Udea BV in dit geval recht op vergoeding van de schade die zij als uitvloeisel van de opschortingen de gevolgen daarvan lijdt.

Artikel 6 – Prijzen
6.1 De in de aanbieding, respectievelijk orderbevestiging genoemde prijzen zijn gebaseerd op het moment van afgifte van de aanbieding, respectievelijk orderbevestiging geldende inkoopprijzen, vervoerskosten, lonen, verzekeringen, fiscale lasten en overige prijsbepalende factoren. Indien voor de levering enige verhoging van prijsbepalende factoren, inclusief koerswijziging en van vreemde valuta, optreedt, heeft Udea BV het recht een evenredige verhoging aan opdrachtgever door te berekenen dan wel de overeenkomst, voor zover die niet al reeds door beide partijen is uitgevoerd, te annuleren.
6.2 Voor zover niet anders is overeengekomen, geldt dat alle door Udea BV berekende prijzen exclusief B.T.W. zijn.

Artikel 7 - Plaats en wijze van levering
7.1 De levering vindt plaats door de aflevering van de zaken op het bedrijf van Udea BV aan de koper of derde die de zaken in opdracht van de koper afhaalt, tenzij overeengekomen is dat het vervoer door of vanwege verkoper of derden zal geschieden.
7.2 Wanneer het vervoer naar het bedrijf van koper of derde door of vanwege Udea BV geschiedt, vindt de levering plaats op het moment van aflevering van de zaken op het bedrijf van koper of derde.
7.3 Wanneer de zaken door of vanwege Udea BV voor de koper worden opgeslagen bij Udea BV of derde, vindt de levering plaats op het moment dat de zaken zijn opgeslagen. In dat geval is Udea BV gehouden de zaken afdoende te verzekeren tegen het op slagrisico, tenzij anders overeengekomen.
7.4 Indien niet kan worden vastgesteld door of vanwege wie het vervoer zou geschieden, wordt geacht dat de zaken op het bedrijf van Udea BV worden afgehaald.
7.5 De afgeleverde hoeveelheid dient in overeenstemming te zijn met hetgeen dat is overeengekomen en met hetgeen dat op de verpakking(en) (w.o. fust enz.) vermeld staat.
7.6 In geval van onverpakte of niet per gelijke gewichtseenheid geleverde zaken kan de hoeveelheidvaststelling plaatsvinden op de voor die betreffende zaak gebruikelijke wijze.
7.7 Het risico van de zaak is voor de koper vanaf het moment wanneer de zaak wordt afgeleverd, behalve in het geval van artikel 7.3, in welk geval het risico op de koper overgaat op het moment dat de zaken zijn opgeslagen.
7.8 De geleverde zaak wordt geacht te voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen en privaat- en, publiekrechtelijk voor geschreven kwaliteitseisen, behoudens tegenbewijs.
7.9 Indien niet kan worden vastgesteld wat tussen partijen is overeengekomen met betrekking tot de hoedanigheid van de te leveren zaken, wordt geacht dat deze tenminste moeten voldoen aan de minimum eisen die gebruikelijk waren tussen de betreffende partijen. Kunnen ook die eisen niet worden vastgesteld, dan moeten de zaken tenminste voldoen aan de minimum kwaliteitseisen en aan alle verdere van overheidswege vastgestelde dwingende eisen.

Artikel 8 - Het tijdstip van afleveren
8.1 Indien wel de dag van afleveren is overeengekomen maar niet het uur, zal de aflevering plaatsvinden tussen 8 uur s' morgens en 6 uur s' middags. Indien wel de dag van afleveren is overeengekomen maar niet het uur en de zaken worden door Udea voor de koper verladen, zal de aflevering plaatsvinden binnen de afleveringstijd zoals die aan Udea BV is medegedeeld of op grond van het gebruik tussen koper en Udea BV bekend mag worden geacht. Indien is overeengekomen aflevering binnen een bepaalde termijn op afroep koper, zal de aflevering plaatsvinden op nader door de koper te bepalen tijdstip(pen). Indien is overeengekomen aflevering binnen een bepaalde termijn zonder dat is overeengekomen op afroep koper, zal de aflevering plaatsvinden op een door Udea BV nader te bepalen tijdstip(pen). Indien niet kan worden vastgesteld welke dag of termijn van aflevering is overeengekomen, wordt geacht dat aflevering en in ontvangst name plaatsvinden binnen
uiterlijk drie dagen na de totstandkoming van de koopovereenkomst, deze dag zelf niet meegerekend.

Artikel 9 - Tekortkoming in de nakoming
9.1 De afgeleverde zaak wordt geacht aan de overeenkomst te beantwoorden, behoudens tegenbewijs. Een zaak voldoet niet aan de overeenkomst indien zij niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Een andere zaak of een zaak van een andere soort voldoet niet aan de overeenkomst, evenmin dan wezenlijke afwijkingen in maat, getal of gewicht.
9.2 Indien zich volgens artikel 9.1 genoemde gevallen voordoet, is de koper gehouden dit aan Udea BV te melden en wel zo spoedig mogelijk na de ontdekking van het gebrek of nadat hij het gebrek redelijkerwijs had moeten ontdekken, doch uiterlijk binnen twaalf uur na aflevering. Indien de koper die de zaken bij Udea BV of derden heeft afgehaald controle na aankomst ter bestemming heeft bedongen, loopt deze termijn van twaalf uur vanaf het moment van aankomst ter bestemming. Voor de berekening van deze twaalfuurstermijn tellen de uren tussen s' avonds 8 uur en s' morgens 8 uur en zon- en feestdagen niet mee.
9.3 Indien Udea BV de zaken wenst te bezichtigen, is hij gehouden zulks binnen zes uur na ontvangst van de in lid twee bedoelde mededeling aan de koper te melden. De bezichtiging zelf dient zo spoedig mogelijk plaats te vinden, rekening houdend met de aard en bederfelijkheid van de goederen en uiteindelijk binnen twaalf uur na ontvangst van de in lid 1 bedoelde mededeling, waarbij de uren tussen 8 uur s' avonds en 8 uur s' morgens en zon - en feestdagen niet meetellen.
9.4 De koper is gehouden ten allen tijde als een zorg vuldig schuldenaar voor het behoud van de zaken te zorgen.

Artikel 10 - Gevolgen van tekortkoming in de nakoming
10.1 Wanneer de afgeleverde zaak niet beantwoord aan het overeengekomen in de zin van artikel 9.1, kan de koper, in overleg met Udea BV: 10.2 De zaken behouden tegen evenredige vermindering van de overeengekomen prijs en vergoeding van eventuele extra ten gevolge van de ondeugdelijk levering gemaakte kosten, of 10.3 herstel eisen van de afwijkingen van de afgeleverd e, tenzij dit herstel niet zo tijdig kan geschieden dat de zaken nog de door de koper gewenste bestemming kunnen krijgen, of 10.4 vervanging eisen van de afgeleverde zaken, tenzij die vervanging niet zo tijdig kan geschieden dat de zaken nog door de koper gewenste bestemming kunnen krijgen. De koper kan geen vervanging eisen indien de afwijking van het overeengekomen te gering is om zulks te rechtvaardigen, of 10.5 de zaken ter beschikking van Udea BV stellen. Ook in dit geval is de koper gehouden als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van de zaken te zorgen.